Новини
28.02.2023
Междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ представя междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022 г. с приложен отчет за изпълнение на задълженията по емисия облигации изготвен в съответствие с изискванията на чл. 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

Виж

06.02.2023
Прогнозен график от предлагането на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ

виж

03.02.2023
Съобщение по чл.89т, ал.1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ представя Съобщение по чл.89т, ал.1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с което уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията на публичното предлагане на до 1 300 000 обикновени , поименни, безналични свободнопрехвърляеми акции с право на глас.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени