Новини
29.09.2022
Уведомление за извършено лихвено плащане по облигационна емисия с ISIN код BG2100013213

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ представя уведомление за извършено плащане на лихви по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100013213

Виж

29.09.2022
Смяна на банката-депозитар

На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ извърши замяна на банката-депозитар след одобрение от Комисия за финансов надзор с Решение № 716 – ДСИЦ.

Считано от 26 септември 2022 г. новата банка-депозитар е Тексим Банк АД.

28.09.2022
ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ съгласно чл.100б, ал.7 от ЗППЦК

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ представя Информационен документ съгласно чл.100б, ал.7 от ЗППЦК, в който са посочени актуалните параметри по емитираната облигационна емисия с присвоен ISIN код: BG2100013213 ,във връзка с решението на ОСО от 23.09.2022 г..

Виж

28.09.2022
Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между „АБВ Инвестиции“ ЕООД – довереник и „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, представя нов Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между „АБВ Инвестиции“ ЕООД – довереник и „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ, сключен на 26.09.2022 г.

Виж

 
26.09.2022
Проведено Общо събрание на облигационерите на 23.09.2022 г.

На 23 септември 2022 г. от 10:00 часа, в гр. Варна, ул. "Генерал Колев" 14, вх. Б, се проведе Общо събрание на облигационерите на "Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ. Заседанието се проведе съгласно обявения дневен ред.

Виж

08.09.2022
Общо събрание на облигационерите на 23.09.2022 г.

Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ представя покана за свикване на Общо събрание на облигационерите с дата 23.09.2022 г.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени