Новини
28.04.2022
Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. - формат ESEF

"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ представи своя годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. - формат ESEF

Виж

28.04.2022
Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на емисия корпоративн облигации с ISIN-код BG2100013213

Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ представя одобрен с решение № 338-Е от 28.04.2022 г .на Комисия за финансов надзор, Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100013213

виж

05.04.2022
Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между „АБВ Инвестиции“ ЕООД – довереник и „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ представя Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между „АБВ Инвестиции“ ЕООД – довереник и „БОЛКАН ЕНД СИЙ 

Виж

 
05.04.2022
Застрахователна полица за обезпечение на емисия облигации

Болкан енд сий пропъртис представя застрахователна полица за обезпечаване на емитирана емисия облигации и Добавък към нея

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени