Новини
29.03.2024
годишен индивидуален финансов отчет за 2023 г. във формат ESEF.

Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ представя своя годишен индивидуален финансов отчет за 2023 г. във формат ESEF.

виж

07.03.2024
Уведомление за взето решение на основание чл. 58, ал. 1 от устава на дружеството за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични свободнопрехвърляеми варанти.
УВЕДОМЛЕНИЕ
 
от „Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ, ЕИК 175161352,
седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Хаджи Стаматов Сидеров“ № 10, ет. 1, ап. 1
 
На 07.03.2024 г. на проведено заседание на Съвета на директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ е взето решение основание чл. 58, ал. 1 от устава на дружеството за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични свободнопрехвърляеми варанти както следва:
Стойност на упражняване:  21.50 лева
Емисионна цена на един варант: 0.001 лева
Брой варанти: 3 000 000 броя
Минимален праг на успеваемост на емисията: 800 000 броя
Срок, в който може да бъде упражнено правото: 5 години
Останалите параметри на емисията са описани в Проспект за публично предлагане на емисията варанти на „Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ, който е приет от Съвета на директорите на същото заседание и предстои да бъде внесен за одобрение от Комисията за финансов надзор.
Съветът на директорите е избрал „Реал Финанс” АД, ЕИК 121746470, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к „Св. Св. Константин и Елена”, Административна сграда, адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Александър Пушкин“ № 24 за инвестиционен посредник, който ще обслужи записването на варантите.
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени