Новини
29.05.2023
Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г.

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ представя междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г. с приложен отчет за изпълнение на задълженията по емисия облигации изготвен в съответствие с изискванията на чл. 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

Виж

14.05.2023
Материали за редовно годишно общо събрание на акционерите с дата на провеждане 16.06.2023 г.

"Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ представи покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на 16.06.2023 г.

виж 

12.05.2023
Съобщение за неуспешно приключила подписка

„Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ  съобщава за неуспешното приключване на подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на дружеството.

Виж

12.05.2023
Нов адрес на управление на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ

На 11 май 2023 г. по партидата на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ в Търговския регистър е вписан нов адрес на управление на Дружеството:

гр. Варна , ул Хаджи Стамат Сидеров № 10, ет. 1, ап. 1

12.05.2023
Актуален устав

На 11 май 2023 г. по партидата на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ в Търговския регистър е вписан изменен Устав на Дружеството.

Виж

04.05.2023
Протокол от Извънредно общо събрание на окционерите проведено на 04.05.2023

На 04 май 2023 г. от 10:00 часа, в гр. Варна, ул. "Генерал Колев" 14, вх. Б, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на "Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ. 

Виж

04.05.2023
Правила за вътрешно подаване на сигнали

На 03 май 2023 г. „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ прие Правила за вътрешно подаване на сигнали, в изпълнение на чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Лицата, подаващи сигнал могат да го направят на посочените имейл адрес (signals@bsproperties.eu) и седалище на дружеството, както и до Комисия за защита на личните данни. Сигнал се подава с използването на утвърдената бланка за сигнали, която можете да получите от наш служител или да изтеглите от тук: https://www.cpdp.bg/?p=rubric&aid=69

Виж Правилата

02.05.2023
Междинен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г,

Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ представя междинен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г, 

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени