Обслужващо дружество
Съгласно българското законодателство всички дружества със специална инвестиционна цел избират обслужващо дружество, което се грижи за професионалния им мениджмънт. Благодарение на своята организация, ресурси и професионално подготвени служители обслужващите дружества надеждно управляват активите, собственост на тези дружества.

С Решение №191-ДСИЦ от 12.02.2008 г. на Комисията за финансов надзор "Холдинг Варна" АД е вписано като обслужващо дружество по смисъла на чл.18, ал.2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

"Холдинг Варна" АД е учреден през 1996 г. с предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинга участва; финансиране на дружества, в които холдинга участва; производство на стоки и услуги; Осъществяване на търговска, посредническа дейност; Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството.

Обслужване на недвижимите имоти

Обслужването на недвижимите имоти на Дружеството се осъществява от "Холдинг Варна" АД. В неговите задължения влизат обслужването, поддръжката и управлението на придобитите недвижими имоти, както и извършването на строежи и подобрения в тях. Обслужващото дружество се задължава: да намира наематели или купувачи на недвижимите имоти, да води преговори с тях и да подготвя имотите за предаване в уговореното състояние; да осъществява контактите с наемателите, включително да събира от името и за сметка на Дружеството наемната цена, както и да следи за точното изпълнение на всички други задължения по наемните договори; да следи за състоянието на недвижимите имоти и незабавно да уведомява Дружеството за повреди и посегателства върху тях, както и да извършва всички поправки в тях, освен тези, които наемателите са длъжни да правят за своя сметка; да заплаща за сметка на Дружеството всички данъци, такси и консумативи; да предлага оптимални застрахователни продукти за недвижимите имоти.

Водене на счетоводната дейност

Тази дейност се осъществява от "Холдинг Варна" АД. В задълженията на обслужващото дружество влизат следните счетоводни услуги: воденето на счетоводна и друга отчетност, и кореспонденция на Дружеството; предоставяне на финансови консултации във връзка с дейността на Дружеството и действащата нормативна уредба.
Партньори
Обслужващо дружество Банка депозитар Одитор
 
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени