Новини
26.04.2013
Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2013 г.

"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ оповести ТРИМЕСЕН ОТЧЕТ за първо тримесечие на 2013 г.

Виж

11.04.2013
Вътрешна информация по чл. 82б, ал. 1 и 2 от ЗППЦК

В изпълнение на разпоредбата на чл. 82б, ал. 1 и ал.2 от ЗППЦК, „Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ – гр. Варна, като емитент, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България, е длъжен най–малко веднъж годишно да представя документ, който съдържа или препраща към цялата информация, публикувана от него или предоставена на обществеността по друг начин през последните 12 месеца в Р. България или друга държава.

Виж

11.04.2013
Уведомление относно ипотека върху недвижим имот

За опезпечаване на вземанията на ЦКБ АД по сключен Договор за банков кредит от 30.12.2010 г., променен с Анекс № 4/18.02.2013 г., на 28.03.2013 г. „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ е учредило в нейна полза договорна ипотека само до размера на увеличението по кредита от 4 800 000 евро, върху недвижими имоти, находящи се в с. Равда, община Несебър, облас Бургас.

Виж 

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени