Уведомление изх.№84/25.11.2022 г. и Протокол от СД от 25.11.2022 г. на „Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ за взето решение за Увеличение на капитала на основание по чл. 58, ал. 1 и 2 от Устава на дружеството и по реда на чл. 112 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)
изтегли

Уведомление за извършено плащане на лихва по облигационна емисия с ISN код: BG2100013213
изтегли

Информационен документ по чл.100 б , ал.7 от ЗППЦК
изтегли

Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между „АБВ Инвестиции“ ЕООД – довереник и „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ
изтегли

Общо събрание на облигационерите на 23.09.2022 г.
изтегли

Уведомление до инвестиционната общност за избор на Съвет на Директорите на Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ
изтегли

Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между „АБВ Инвестиции“ ЕООД – довереник и „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ
изтегли

Застрахователна полица за обезпечаване на емисия облигации
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени